شماره کارت، شماره ۸ رقمی روی طنین کارت شما میباشد.