اگر کارت شما کد امنیتی ندارد، این فیلد را خالی بگذارید.